Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Grip Boekhouding (Grip Boekhouding) met
KvK nummer 84096527 en BTW-id NL003911830B44. Het bezoekadres van Grip Boekhouding is Einsteinlaan 28, 2289 CC Rijswijk. 

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@gripboekhouding.nl+31(0) 85 130 14 27 of per post: Grip Boekhouding, Einsteinlaan 28, 2289 CC Rijswijk.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de Opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1. Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit diverse diensten waaronder het verzorgen van de financiële administratie, belastingaangiften en het geven van algemeen bedrijfsadvies.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Opdracht tussen Grip Boekhouding en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.gripboekhouding.nl.

3. Totstandkoming Opdracht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Opdracht tussen Grip Boekhouding en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.gripboekhouding.nl.

4. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Grip Boekhouding gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende Opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan Grip Boekhouding gegevens verstrekt, mag Grip Boekhouding ervan uitgaan dat deze kloppen en zal Grip Boekhouding de offerte hierop baseren.

5. Prijs

 1. Grip Boekhouding mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de Opdracht.
 2. Als Grip Boekhouding genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Grip Boekhouding en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

6. Betaling en incassokosten

 1. De Opdrachtgever betaalt maandelijks vooraf voor de Opdracht op basis van automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien er niet op basis van automatische incasso geïncasseerd wordt, dient Opdrachtgever altijd binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. Grip Boekhouding zal maandelijks factureren rond de eerste van de maand.
 3. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Grip Boekhouding. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
 • 15% over de eerste €2.500;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
 • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

  5.  De volledige vordering van Grip Boekhouding op Opdrachtgever is onmiddellijk
       opeisbaar als:

 • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
 • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
 • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
 • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7. Contractsduur

 1. Grip Boekhouding en Opdrachtgever gaan de Opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. Bij een Opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
 • Grip Boekhouding kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is één maand. Grip Boekhouding zegt op per brief of e-mail.
 • Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zegt op per brief of e-mail en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
 • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

8. Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Grip Boekhouding de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Grip Boekhouding.
 2. Als voor de uitvoering van de Opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Grip Boekhouding eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de Opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Grip Boekhouding. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Grip Boekhouding de Opdracht ook niet uitvoert binnen een door Grip Boekhouding opnieuw schriftelijk meegedeelde termijn.

9. Derden

Grip Boekhouding mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

10. Uitvoering Opdracht

 1. Grip Boekhouding zal de Opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Grip Boekhouding staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Grip Boekhouding verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Grip Boekhouding om de Opdracht uit te voeren.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Grip Boekhouding ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever evenals eventueel hieruit voortvloeiende administratief- en/of strafrechtelijke boeten.
 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekt, mag Grip Boekhouding de uitvoering van de Opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Grip Boekhouding is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Grip Boekhouding is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11. Aanlevering, levertijd en levering

 1. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Grip Boekhouding geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens Opdrachtgever aan Grip Boekhouding, evenals de levering door Grip Boekhouding aan Opdrachtgever, op door Grip Boekhouding te bepalen wijze en in een door Grip Boekhouding te bepalen vorm en aantal.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub 1. genoemde, ongeacht de reden hiervan, is Grip Boekhouding bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van Grip Boekhouding.

12. Wijziging Opdracht

 1. Als tijdens de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de Opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Grip Boekhouding kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Grip Boekhouding zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgave doen. Door een wijziging van de Opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Grip Boekhouding mag een verzoek tot wijziging van de Opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

13. Opschorting, ontbinding

 1. Grip Boekhouding mag de Opdracht opschorten als Grip Boekhouding door omstandigheden (die buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan Grip Boekhouding niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de Opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Grip Boekhouding mag nakoming van de Opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Grip Boekhouding dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

14. Tussentijdse opzegging

  1. Als Grip Boekhouding de Opdracht tussentijds opzegt, zal Grip Boekhouding zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Grip Boekhouding extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
  2. Grip Boekhouding mag de Opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  • Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  • Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
  • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
  • Opdrachtgever in strijd is met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

15. Overmacht

 1. Grip Boekhouding hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Grip Boekhouding kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 60 dagen mogen allebei de partijen de Opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Grip Boekhouding zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Grip Boekhouding het nagekomen deel factureren.

16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Grip Boekhouding levert, blijft eigendom van Grip Boekhouding totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Grip Boekhouding veilig te stellen.
 3. Als Grip Boekhouding zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Grip Boekhouding om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Grip Boekhouding deze terug kan nemen.

17. Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Grip Boekhouding mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Grip Boekhouding mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

18. Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Grip Boekhouding de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Grip Boekhouding die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

19. Aansprakelijkheid

 1. Grip Boekhouding is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van Grip Boekhouding of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de Opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
 2. De aansprakelijkheid van Grip Boekhouding voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
 3. Grip Boekhouding dient in geval sprake is van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 4. Grip Boekhouding is verplicht om de schade volgens lid 3. binnen een redelijke termijn te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan de kosten, die Grip Boekhouding in dat jaar voor die dienst waar de schade direct betrekking op heeft, heeft doorberekend aan Opdrachtgever. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is Grip Boekhouding slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de Opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
 5. Elke aansprakelijkheid van Grip Boekhouding vervalt uiterlijk 2 maanden nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
 6. Elke aansprakelijkheid van Grip Boekhouding vervalt indien de Opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak Grip Boekhouding niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de Opdrachtgever Grip Boekhouding niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de Opdrachtgever Grip Boekhouding daarbij betrokken heeft.
 7. De Opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Grip Boekhouding is uitgesloten.
 8. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door Grip Boekhouding afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht heeft op een uitkering.
 9. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van Grip Boekhouding beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 250 per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 10. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
 11. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Grip Boekhouding het gevolg zijn van de omstandigheid dat Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 10 heeft voldaan, is Grip Boekhouding daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de Opdrachtgever geschieden.
 12. Opdrachtgever vrijwaart Grip Boekhouding voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Grip Boekhouding geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden en informatie heeft verstrekt.
 13. Opdrachtgever vrijwaart Grip Boekhouding voor aanspraken van derden (Medewerkers van Grip Boekhouding en door Grip Boekhouding ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 14. Voor zover Grip Boekhouding bij zijn activiteiten afhankelijk is van medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Grip Boekhouding op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie tussen Grip Boekhouding en derden.
 15. Het bepaalde in de leden van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Grip Boekhouding jegens Opdrachtgever.

20. Privacy Statement, Geheimhouding, Privacy

 1. Grip Boekhouding beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

21. Geheimhouding

 1. Grip Boekhouding is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijk aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de Opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim. 
 3. Met betrekking tot gegevens afkomstig van de ene partij, die in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook bij de andere partij berusten of aan hem zijn verstrekt, verbinden Grip Boekhouding en Opdrachtgever zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) te houden.
 4. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Grip Boekhouding alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 5. Grip Boekhouding zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Grip Boekhouding optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 6. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, Opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Grip Boekhouding niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

22. Privacy

 1. Grip Boekhouding is tussen partijen aan te merken als (sub-) verwerker en Opdrachtgever als verwerker dan wel verantwoordelijke in de zin van de AVG.
 2. Grip Boekhouding en Opdrachtgever verplichten zich over en weer conform de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving te handelen.
 3. Grip Boekhouding en Opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen aanspraken op grond van de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving.

23. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Grip Boekhouding is 
6 maanden.

24. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Grip Boekhouding voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de Opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Grip Boekhouding toerekenbaar is.
 2. Als derden Grip Boekhouding aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Grip Boekhouding zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Grip Boekhouding, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

25. Intellectuele eigendom

 1. Grip Boekhouding behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Grip Boekhouding verstrekt zijn.

26. Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van (jaar)stukken

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Grip Boekhouding door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen).
 2. Opdrachtgever en Grip Boekhouding zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als Grip Boekhouding zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

27. Bewaarplicht

Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Opdrachtgever vrijwaart Grip Boekhouding tegen iedere vorm van aansprakelijkheid en Grip Boekhouding kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet of niet volledig nakomen van de fiscale bewaarplicht door Opdrachtgever.

28. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

29. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

30. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Grip Boekhouding zal in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), onderzoek doen naar Opdrachtgever, conform de Wwft. 

Grip Boekhouding zal de Wwft naar zijn beste inzicht en vermogen naleven.
Meer informatie over de Wwft vind u op https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2020-10-15

31. Toepasselijk recht

Nederlands recht.

32. Bevoegde rechter

Rechtbank Den Haag.

Versie 1, januari 2021